STATYSTYKI: Odwiedziło nas: 246990 osób | Do końca roku: 250 dni | Do wakacji: 63 dni
menukalendarz

Piątek, 2014-04-25

Imieniny:

Jarosława, Marka
ankieta

Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?

Pokaż wyniki
newsletterpoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

Logo BIP
http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2405
http://www.niebije.pl/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.przedszkole9jaslo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,297,826
http://www.zdrowyprzedszkolak.pl/
http://akademia-super-przedszkolaka.pl/
http://www.przyjacielenatury.pl/
http://www.przedszkole9jaslo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,297,302
witamy na naszej stronie

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

 


 Każdy z nas cień pięknego w sobie nosi ...

 

 

                                                Misja naszego przedszkola

 


 

Pamiętamy…

Kanonizacja Ojca Świętego

Jana Pawła II

27 kwietnia 2014


 


… miłość głosił nie tylko słowem,

ale i czynem.

… wygłosił tysiące nauk…

…zawsze pamiętał o dzieciach !

 

 

 

 

 

   

PRZEDSZKOLE W RUCHU


AKCJA MEN „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

 

Minister Edukacji Ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaśle przystąpiło do akcji

„Ćwiczyć Każdy Może”.

Nasza placówka ubiega się o tytuł „Przedszkola w Ruchu”.

 

Szczegóły- zakładka w menu dodatkowym Przedszkole w Ruchu  kliknij

 

 

 UWAGA !!!

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto  Jasło na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:

Do 14. marca 2014 r. – składanie do dyrektora przedszkola deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko w roku szkolnym 2014/2015 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Wzór deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu.

Do 10. marca 2014 r. – powołanie komisji rekrutacyjnej w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Od 15. do 31. marca 2014 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego). Wzór wniosku jest dostępny w każdym przedszkolu.

Od 1.kwietnia do 4.kwietnia 2014 r. – I etap rekrutacji

Od 7. kwietnia do 11 kwietnia 2014 r. - II etap rekrutacji (w  przypadku wolnych miejsc)

18 kwietnia 2014 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości:

a) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola (oddziału przedszkolnego) oraz najniższej liczby punktów uprawniających do przyjęcia.

b) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola (oddziału przedszkolnego), najniższej liczby punktów uprawniających do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

Od 19. kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. –rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 przeprowadza się w dwóch etapach:

I etap rekrutacyjny:

1. Do miejskiego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejskiej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Jasła, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców,
do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku większej liczby kandydatów będących mieszkańcami Jasła niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę kryteria tzw. ustawowe
 [1] , które mają jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata; 40 pkt

2) niepełnosprawność kandydata; 40 pkt

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 40 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 40 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 40 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 40 pkt

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 40 pkt

a także preferencje rodziców dotyczące kolejności wyboru wskazanych we wniosku przedszkoli (od najbardziej do najmniej preferowanych).

4. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice dołączają kopie dokumentów lub oświadczeń wymienionych we wniosku. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji niepotwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu nie uwzględnia się danego kryterium.

II etap postępowania rekrutacyjnego

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole miejskie (oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria samorządowe [2] ,którym przypisano określoną liczbę punktów:

 

1) Wykonywanie przez oboje rodziców pracy na podstawie umowy o pracę lub  cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej – 10 pkt.

2) Wykonywanie przez  jednego z rodziców pracy na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej – 5 pkt.

3) Samotne wychowywanie kandydata (i jego rodzeństwa) oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej -10 pkt.

4) Uczęszczanie do tego samego  przedszkola/szkoły  rodzeństwa kandydata – 10 pkt.

5) Pochodzenie kandydata z  rodziny objętej  nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 4 pkt.

6) Odległość miejsca zamieszkania kandydata od przedszkola nieprzekraczająca 3 km – 1 pkt.

 Spełnianie kryteriów samorządowych rodzice potwierdzają oświadczeniami, których wzór stanowi załącznik do wniosku.

 

 

Rekrutacja dla kandydatów niebędących mieszkańcami Miasta Jasła

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Jasła mogą być przyjęci do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w miejskiej szkole podstawowej, jeżeli
po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole miejskie nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Jasła przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg. zasad etapu I i etapu II.

Postępowanie rekrutacyjne

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest uprawniony do żądania - w trybie określonym przepisami ustawy o systemie oświaty - informacji i dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych przez rodziców oświadczeń.

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (oddziału przedszkolnego) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
 i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w miejskiej szkole podstawowej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia, informacje o liczbie wolnych miejsc oraz datę podania wykazu do publicznej wiadomości.

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

11. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole miejskie (oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola (szkoły podstawowej) przeprowadza postępowanie uzupełniające według ustalonych zasad i kryteriów, które powinno zostać zakończone do 31 sierpnia 2014 r.

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

12. Rodzice kandydata nieprzyjętego do przedszkola mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego) w terminie 7 dni od daty podania listy kandydatów do publicznej wiadomości. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców, zawierające przyczyny nieprzyjęcia kandydata, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.

13. Rodzice nieprzyjętego kandydata mogą wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola (szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny)  w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola (szkoły podstawowej)  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

14. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola (szkoły podstawowej) rodzicom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Urząd Miasta w Jaśle

Wydział Oświaty[1] kryteria ustawowe - określone są art. 20c ust.2 w ustawy o systemie oświaty, weszły w życie 18 stycznia 2014r. w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty:

 

[2] kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Jasła UWAGA RODZICE POTRZEBUJĄCY WSPARCIA

Rządowy program dożywiania dzieci przyjęty przez radę

- szczegóły w zakładce Pomoc rodzinie

http://www.przedszkole9jaslo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,526  

 

Od niedawna nasze przedszkole posiada tablicę interaktywną

 

   

http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/nowoczesne-przedszkola-w-jasle/13611672

 

Więcej na stronie: http://www.jaslo4u.pl/tablice-interaktywne-w-przedszkolach-miejskich-newsy-jaslo-16151

 

 http://www.tvjaslo.pl/ UM Interaktywne tablice w przedszkolach 2014011103

 

 

                                                                  

UWAGA !!!!! 

REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY-szczegóły-  http://www.przedszkole9jaslo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,1100

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

              

Dzień Wolności

 

„(...) człowiek wolny jest nieprzewidywalny. Nie tylko dla innych. Przede wszystkim dla siebie”. Dlatego – bez zbędnych słów - złapmy pozytywnego wirusa wolności. Chociaż na chwilę, chociaż na momencik... Jak wolność, to wolność! :)

 

Kartka z kalendarza 25-04-2014
czytaj więcej
middlebottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl